Semalt: WordPress Plugin döretmek amaly

WordPress plugin, sahypaňyzy hiç wagt üýtgetmeýän PHP skriptidir. Blogyň umumy görnüşini üýtgedýär we bu üýtgeşmeler sözbaşydaky ýönekeý üýtgeşmelerden başlap, düýpli üýtgeşmelere çenli bolup biler. Temalaryň sahypaňyzyň umumy görnüşini üýtgedip biljekdigi hakykat, ýöne pluginler her gün öz funksiýalaryny ýerine ýetirip biler. WordPress pluginleri bilen aňsatlyk bilen ýörite ýazgylar döredip, maglumatlar bazasyna täze tablisalar goşup, meşhur makalalary yzarlap we mazmunyňyzy beýleki web sahypalaryna ýa-da bloglara baglap bilersiňiz.

Öz web sahypalaryňyz üçin WordPress plaginini döretmek isleseňiz, “Semalt” -yň öňdebaryjy hünärmeni Endrýu Dihanyň göz öňünde tutan aşakdaky zatlaryny ýadyňyzdan çykarmaly dälsiňiz .

1. Plugin we mowzuk üýtgetmeleri

WordPress-i hiç wagt ulanmadyk bolsaňyz, bir mowzugyň sahypaňyzyň umumy ýerleşişini üýtgetýändigi we bir plugin funksiýalar.php faýlyny redaktirlemäge kömek edýändigi, size köp güýç bermegi we öndürijiligini ýokarlandyrmagy üpjün etmegi bilen tanyş bolmaly. web sahypalary. Funksiýa.php faýlyna giriň we bu ýere belli bir kod goýuň. Ulanylýan mowzuklaryň häsiýetine garamazdan, pluginiň funksiýalary dowam edýär. Plagindäki üýtgeşmeleriňiz funksiýalar.php faýlyndan başlar, ýöne bu faýlyň mowzugyňyz bilen hiç hili baglanyşygy ýok.

2. Bir plugin bukjasyny dörediň

Bir plugin bukjasyny we degişli mazmunly ýekeje faýl döretmek möhümdir. Munuň üçin wp-content / plugins meýdanyna geçmeli we ajaýyp plugin diýlip atlandyrylýan täze bukjany döretmeli. Bu ýerde ajaýypplugin.php ady bilen bir faýl döretmeli. Döredilenden soň, şol faýly açyň we şu kody goýuň:

<? php

/ *

Plugin: Ajaýyp dörediji

Plugin URL: http://www.abc.com

Wersiýa: 1.2

Awtory: Meniň web sahypam

Awtor URI: http://abc.com

Ygtyýarnama: GPL2

* /

3. Plaginiňizi düzmek

Çylşyrymly we çylşyrymly plaginleri döretmek barada aýdylanda, olary dogry düzmeli we funksiýalaryna we öndürijiligine baglylykda dürli kategoriýalara bölmeli. Plagin belli bir klasa degişli bolsa, bar bolan pluginleriň sanawyna goşup, bulaşyklygyň öňüni almak üçin faýllaryňyzy aýryp bilersiňiz. Plaginleriňiziň ýerleşişi, gurluşy we mehanizmi arasynda deňagramlylyk döredendigiňize göz ýetiriň. Munuň üçin faýllaryny dürli bölümlere bölüp, Akismet we WP-PageNavi hünärmenlerinden kömek sorap bilersiňiz.

4. Plaginiň adyny dakmak

Indi plaginiňize dogry at dakmagyň we onlaýn işlemezden ozal onuň işleýşini dogry barlamagyň wagty geldi. Eger plugin ajaýyp parçalar bilen döredilen bolsa, onda parça ýa-da aňsatlyk bilen ýatda saklap boljak bir zat diýip atlandyryp bilersiňiz. Umumy atlary ulanmaýandygyňyza göz ýetiriň we üýtgeşik prefikslere synanyşyň. Mysal üçin, böleklere we şuňa meňzeş aýratynlyklara eýe bolan bir plugin üçin "abc_excerpt" ulanyp bilersiňiz.

5. Plaginiňiziň howpsuzlygy

Plagini paýlamak meýilnamaňyz bar bolsa, onuň howpsuzlygy ileri tutulmalydyr, sebäbi beýleki web ussatlary plugin koduňyzy ogurlap, onlaýn ýaýradyp bilerler we size kynçylyk döreder. Mümkin boldugyça köp howpsuzlyk çäresini görüň we pluginiňiziň internetde erbet maglumatlary ýaýratmaýandygyna göz ýetiriň.

mass gmail